Följ Jordbruksverket

Vattenmiljöer sjuder av liv!

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2019 14:34 CEST

Fyrfläckad trollslända. Foto: John Strand

Vatten i jordbrukslandskapet förekommer i många olika former. Vattenmiljöer i odlingslandskapet ger livsrum till en mängd djur och växter. Här lever mängder av småkryp som insekter, spindlar, kräftdjur, maskar, musslor och snäckor och många fågelarter söker föda här. Jordbruksverket publicerar nu en broschyr om den biologiska mångfalden vid vatten som innehåller tips och råd kring hur du med rätt skötsel kan gynna växter och djur och förstärka de nyttor som de ger.

Vattenmiljöer är viktiga för hotade arter. Flera arter som är med på rödlistan, som listar hotade och sällsynta arter i Sverige har våtmarker, sjöar och vattendrag som sina hemmiljöer.

– Genom att anlägga våtmarker har flera arter som smådopping och klockgroda klarat sig från utrotning och kunnat tas bort från rödlistan, säger John Strand, rådgivare vid Hushållningssällskapet Halland och författare till broschyren ”Gynna mångfalden vid vatten”.

Vatten i odlingslandskapet fyller flera funktioner. När det saknas naturliga vattenmagasin i landskapet blir effekterna av torka kraftigare och risken för produktionsbortfall på grund av vattenbrist ökar.

– Det finns alltså även produktionsmässiga skäl att återskapa vattenmiljöer i jordbrukslandskapet. Dels för att öka buffringskapaciteteten vid höga flöden och minska översvämningsrisker, och dels för att skapa vattenmagasin för bevattning, säger Jenny Henriksson, rådgivare på Jordbruksverket.

Skötsel som skapar mångfald

Olika typer av vattenmiljöer mår bra av regelbundet återkommande störningar för att inte växa igen. Med störning menas oftast ändringar i vattennivån. Ett annat sätt att åstadkomma en störning är via bete eller slåtter.

Du kan med fördel kombinera slåtter eller bete med vattenståndsvariationer. Det är ett bra sätt att missgynna växter som annars kan komma att dominera hela vattenmiljön. Framförallt i anlagda våtmarker är det en bra metod för att bevara en hög biologisk mångfald.

Läs mer i broschyren Gynna mångfalden vid vatten

Kontaktperson för journalister
John Strand
Hushållningssällskapet Halland
Telefon 070-8438218

Jenny Henriksson
Jordbruksverket
jenny.henriksson@jordbruksverket.se  
Telefon 073-30 34 162

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.