Följ Jordbruksverket

Höga skördenivåer i många län

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2019 09:36 CET

God övervintring och lagom med regn har bidragit till höga skördenivåer för höstvete i många län. Det visar ny regional statistik. Skåne, Västra Götalands och Örebro län har rekordhöga avkastningsnivåer för höstvete. På riksnivå är hektarskörden av höstvete också rekordhög.

Även arealen med höstvete var rekordstor, vilket gör att mer än hälften av landets totala spannmålsskörd utgörs av höstvete i år. Den totala spannmålsskörden i Sverige beräknas bli drygt 6,1 miljoner ton under 2019. Det är nästan dubbelt så mycket som ifjol då torkan och värmen ledde till missväxt. Jämfört med genomsnittsskörden för de fem föregående åren är årets spannmålsskörd 15 procent större.

Hektarskörden av höstrågvete är också rekordhög på riksnivå, detsamma gäller även i Västra Götalands län. Hektarskördarna av råg och höstkorn tangerar ofta tidigare rekordnivåer både regionalt och för landet som helhet. I Skåne län blev hektarskörden av höstkorn den högsta någonsin.

Blandat resultat för vårsådda spannmålsgrödor
De vårsådda spannmålsgrödorna visar ett mer varierat resultat. Sommaren blev alltför torr på vissa platser även i år. Främst i de sydöstra delarna upp till och med Uppsala län förekom torkdrabbade grödor.

Då femårsgenomsnitten påverkas av de låga hektarskördarna från det torkdrabbade året 2018 kan det vara mer relevant att jämföra årets hektarskördar med normskördarna, som SCB beräknar utifrån en längre tidsserie och en trendfaktor.

I Kalmar län är hektarskörden av vårkorn 63 procent högre än ifjol, men 12 procent lägre än både femårsgenomsnittet och normskörden. I Skåne län är den mer än dubbelt så stor som ifjol, 19 procent högre än femårsgenomsnittet och 11 procent högre än normskörden.

Mycket nederbörd gav obärgade arealer i Norrland
I norra Svealand och i Norrland har ihållande höstregn försenat skörden, och delar av arealerna förblev obärgade. I de fem nordligaste länen blev mellan 3 och 10 procent av spannmålsarealerna oskördade på grund av för mycket regn, eller tidiga snöfall.

Hektarskörden av höstraps rekordhög i Skåne
För riket som helhet blev hektarskörden av höstraps 60 procent högre än fjolårsresultatet, 14 procent högre än femårsgenomsnittet och 6 procent högre än normskörden. I Skåne blev hektarskörden av höstraps rekordhög. I flertalet av de övriga länen är årets hektarskördar betydligt högre än ifjol, men når inga rekordnivåer.

En del av höstrapsarealen utvintrade, det vill säga skadades av höst- och vinterförhållanden, och ersattes av vårsådda grödor. Det har även rapporterats om utvintringsskador, frostskador och glesa bestånd som orsaker till låga skördenivåer av höstraps. Totalskörden av raps och rybs beräknas till 381900 ton. Det är 75 procent mer än förra årets resultat och 23 procent mer än femårsgenomsnittet.

Hektarskördarna av ärter och åkerbönor högre än ifjol
Årets hektarskörd av ärter är 50 procent högre än 2018 och 4 procent högre än femårsgenomsnittet.Den högsta skördenivån per hektar av ärter fanns i år i Östergötlands län.

Den totala skörden av ärter har beräknats till omkring 69400 ton, vilket är 42 procent mer än föregående års totalskörd. Hektarskörden av åkerbönor är mer än dubbelt så stor som förra året. Totalskörden har beräknats till 60400 ton.

Mer information

Läs mer i det statistiska meddelandet Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2019

Kontaktpersoner för journalister
Jordbrukverket
Ann-Marie Karlsson
036-15 59 33
ann-marie.karlsson@jordbruksverket.se

SCB
Gerda Landell
010-479 68 07
gerda.landell@scb.se

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.