Följ Jordbruksverket

Antalet ekologiska mjölkkor har ökat med 8 procent

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2018 10:09 CEST

16 procent av de svenska mjölkkorna var ekologiska 2017. Foto: Ingela Grahn

I juni 2017 var 52 900 mjölkkor ekologiskt hållna i Sverige, en ökning med 8 procent jämfört med 2016. Det innebär att 16 procent av de svenska mjölkkorna var ekologiska 2017. Ökningstakten var betydligt högre under 2017 än för åren 2015 och 2016.

Antalet företag med ekologisk mjölkproduktion minskade mellan 2012-2016 för att återigen öka 2017.

20 procent av nötkreaturen i Sverige är ekologiskt hållna
2017 var 307 100 nötkreatur ekologiska, en ökning med knappt 4 procent sedan 2016. Andelen ekologiska nötkreatur har ökat från 13 procent 2010 till 20 procent 2017. För mjölkkor var andelen 16 procent 2017 och för kor för uppfödning av kalvar var andelen 34 procent.

Färre ekologiska värphöns
Antalet ekologiskt hållna värphöns ökade stadigt mellan åren 2010 och 2016. Under 2017 minskade dock antalet med 3 procent. Totalt hölls 1 241 000 höns ekologiskt 2017 vilket motsvarar 17 procent av det totala antalet värphöns i Sverige.

Den ekologiska slaktkycklingproduktionen ökade kraftigt 2016. Ökningen fortsatte även under 2017 men i lägre takt. Totalt sett är den ekologiska produktionen av kött från fågel liten. Bara 2 procent av det totala antalet slaktkycklingar i Sverige föds upp ekologiskt.

Fler ekogrisar men färre får
Under 2017 ökade antalet ekologiskt hållna grisar med 6 procent och uppgick till 30 800. 2017 var drygt 2 procent av det totala antalet grisar i Sverige ekologiska.

Antalet ekologiskatackor och baggar var i stort sett oförändrat mellan 2016 och 2017 medan antalet lamm minskade något. Förra året var 126 700 får och lamm upp ekologiskt hållna, en minskning med 3 procent jämfört med 2016. Totalt var 21 procent av svenska får och lamm ekologiska 2017.

Var fjärde ekologisk mjölkko fanns i Västra Götaland
Västra Götalands län hade flest ekologiska mjölkkor 2017. Totalt fanns 13 600 ekologiska mjölkkor i länet vilket motsvarar ungefär en fjärdedel av samtliga ekologiska mjölkkor i Sverige. Om man däremot ser till andelen ekologiska mjölkkor inom respektive län så hade Västmanlands och Uppsala län högst andelar, 34 procent. Kalmar och Hallands län var de län som hade lägst andel ekologiska mjölkkor.

Mer information
Läs mer i det statistiska meddelandet Ekologisk djurhållning 2017.
I meddelandet och i Jordbruksverkets statistikdatabas finns statistik fördelat per län för några djurslag. I statistikdatabasen redovisas även viss statistik per kommun.

Kommande publiceringar av statistik över ekologisk produktion:
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017 publiceras den 27 juni.
Ekologisk animalieproduktion 2017 publiceras den 22 augusti.

Kontaktpersoner för journalister
Ulf Svensson
Statistikenheten
ulf.svensson@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 50 74

Dan-Axel Danielsson
Rådgivningsenheten Norr
dan-Axel.danielsson@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 81 17

Birgitta Johansson
Rådgivningsenheten Norr
birgitta.k.johansson@jordbruksverket.se.
Telefon 036-15 81 20

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.